دانلود آهنگ جدید ولی گنجشککه
Download New Music Valy Gonjeshkake

آهنگ جدید ولی بنام گنجشککه برقص برقص گل وری کفتر کابل وری

دانلود آهنگ جدید ولی گنجشککه

 

متن آهنگ جدید ولی گنجشککه

ولی شروع کرد سازه دلهاره مینوازه خشکو خالی نمانی این میدانی درازه

ولی شروع کرد سازه دلهاره مینوازه خشکو خالی نمانی این میدانی درازه
برقص برقص خوب بناز به دلکت کنوم ساز ارمانتا کار برایت گله نکنی تو باز

برقص آهو بازیتان مجلسه شیرین کنه

برقص برقص گل وری کفتر کابل وری , کاکل ره شربیه دانه ی سنبل وری
این صدای تنبوره های بزن جوره جوره برقص قطغنی بنده نمانی موره

برقص میده میده , برقص میده میده , برقص میده میده

شعر آهنگ جدید ولی گنجشککه

تنبور و دوتار داره سالی گیر و بار داره دخترا هو بچه ها ولی چی گفتار داره
محفله رنگین کنه رقصه نازنین کنه برقصا هو بازیتان مجلسه شیرین کنه

خشکو خالی نمانی این میدانی درازه

دست بالاد یار به میدان رقصی بلرزان لرزان امشب میگن ای جهان بنده نمانی ارمان
یک شبه خوب تماشا خوب میرقصن جوانان گنجشککه اوان شده دمی کابل جانان

برقص میده میده , برقص میده میده , برقص میده میده